Foreningens formål

Om os

Foreningens navn er Dansk Classic Cross, forkortet DCC.
Foreningen stiftet den 27. november 2002.

 

 

11. november 2016.
Side 1/6.

 Vedtægter for Dansk Classic Cross.

________________________________________________________________________________
Foreningens navn er Dansk Classic Cross, forkortet DCC.
Foreningen stiftet den 27. november 2002. Foreningens hjemsted er Danmark.
Foreningens værneting er den domstol, hvortil den siddende formands adresse hører.
________________________________________________________________________________

 

§ 1. Foreningens formål.

 

Foreningens formål er at fremme interessen for, og kendskabet til, motorcykelsporten Classic
Motocross, bl. a. ved at arbejde for, at de classiske motorcykler bevares så originale som
muligt, og at de stævner, som arrangeres, afvikles i stil med stævnerne i 1950’erne og
1960’erne.
Disse løb skal være eksklusive.
Endvidere har foreningen som formål, at fremme interessen og videnskaben, omkring den
gamle motorcykelsport. Dette gøres ved afvikling af forskellige arrangementer, i forbindelse
med almindelig træning, og ikke mindst, som resultat af det gode sociale samvær, som følger
af at være fælles om denne interesse.

 

§ 2. Medlemskab.

 

Danske og udenlandske statsborgere optages i foreningen.
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens forretningsfører.

 

 

§ 3. Medlemmernes pligter.

 

 Det er en pligt for foreningens medlemmer:
• At overholde Danmarks Motor Unions, DMU’s regler.
• At udvise hensynsfuld kørsel, samt kammeratlig adfærd.
• At være behjælpelig ved foreningens arrangementer.

 

 

§ 4.  Kontingent.

 

Kontingentet for det kommende år fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling.
Kontingent betales ved indmeldelsen.
Kontingentperioden løber fra 1. januar til 31. december.
Udmeldelse skal ske skriftligt til forretningsføreren, med 30 dages varsel, til en
kontingentperiodes udløb.

 

 

 

 

 

Side 2/6.

 

§ 5. Foreningens ledelse.

 

a. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse, bestående af formand, næstformand,
og fem bestyrelsesmedlemmer.
Ét af bestyrelsesmedlemmerne, eller forretningsføreren, virker som sekretær.

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer foretages på foreningens ordinære generalforsamling.
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.

 

c. På hvert års ordinære generalforsamling vælges 1 bestyrelsessuppleant, for 1 år ad
gangen.
Bestyrelsessuppleanten erstatter næstformanden, hvis formand, eller næstformand,
udtræder af bestyrelsen.

 

 I ulige årstal vælges:

 

Formand.
To bestyrelsesmedlemmer.
Én bestyrelsessuppleant.

 

 I lige årstal vælges:

 

 Næstformand.
Tre bestyrelsesmedlemmer.
Én bestyrelsessuppleant.

 

d.   Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når 7, er bestyrelsen bemyndiget til at
supplere sig med nye medlemmer, hvis tilstedeværelse i bestyrelsen dog skal godkendes
på den næstfølgende generalforsamling.

 

e. Foreningens økonomiske forhold varetages af en forretningsfører, som udpeges af
foreningens bestyrelse, normalt for to år ad gangen.
Forretningsføreren arbejder efter bestyrelsens direktiver, og deltager i foreningens
ordinære bestyrelsesmøder, samt i foreningens ordinære generalforsamling.

 

f. Til assistance for bestyrelsen kan oprettes hjælpe-funktioner, som bestyrelsen udpeger
blandt bestyrelse eller medlemmer, for eksempel:

 

1. DCC’s repræsententer i DMU’s sportsudvalg for Classic Cross.
2. Tekniske sagkyndige.
3. Sportsassistenter.
4. Klasse-repræsentanter
5. Holdledere.
6. Web-master.

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 3/6.

 

 

      De personer, som udpeges til hjælpe-funktioner deltager i bestyrelsens møder,
når der er behov herfor.
Ved en eventuel afstemning har kun bestyrelsens 7 medlemmer stemmeret.

 

g.   Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

 

      Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, incl. formanden eller
næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
I tilfælde af formandens fravær er næstformandens stemme afgørende.

 

h.   Bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, hvis den finder grund dertil.
Det udelukkede medlem kan anke bestyrelsens afgørelse på førstkommende
generalforsamling.

 

i. Sekretæren udfærdiger referat af bestyrelsens møder, og referater underskrives
af bestyrelsen, senest ved næste møde.

 

 

§ 6. Regnskab & revision.

 

 Foreningens regnskabsår løber fra den 1. november, til den 31. oktober året efter.
Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling, være revideret af 2 blandt
medlemmerne, udenfor bestyrelsen, valgte revisorer.
De 2 revisorer og revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen.

 

 

§ 7. Anbringelse af foreningens formue.

 

 Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.

 

 

§ 8. Ordinær generalforsamling.

 

 Foreningens højeste myndighed er de ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år,
inden udgangen af november måned.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt, med mindst 4 ugers varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde,
senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

 Kun fremmødte medlemmer har stemmeret, og for at være stemmeberettiget,
skal man have været medlem af foreningen i mindst 3 måneder.
Ved afstemninger har hver fremmødt medlem én stemme.

 

 

 

 

 

Side 4/6.

 Ved personvalg, med flere kandidater, end der skal vælges,
skal der altid foretages skriftlig afstemning.

 

 Øvrige afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt blot ét medlem forlanger dette.

 

 Tvetydige stemmesedlers gyldighed afgøres af generalforsamlingens dirigent.

 

 Såfremt et til valg foreslået medlem ikke er til stede på generalforsamlingen,
kan vedkommende kun vælges, såfremt dirigenten er i besiddelse af vedkommendes
skriftlige indforståelse.

 

 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal.
Dette gælder dog ikke for ændring af foreningens vedtægter (§ 11),
eller for foreningens opløsning (§ 12).

 

 

§ 9. Den ordinære generalforsamlingens dagsorden.

 

 Den ordinære generalforsamlings dagsorden er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og 2 stemmetællere.
3. Formandens beretning, som stilles til forsamlingens godkendelse.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab,
som stilles til forsamlingens godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
Forslagsstilleren forelægger selv sit forslag.
Hvis forslagsstilleren ikke er til stede, bortfalder forslaget.
6. Foreningens fremtid.
7. Administrative, sportslige og tekniske emner.

 

Under dette punkt kan emner behandles, men bindende afgørelser kan
ikke træffes.
Alle indlæg går videre til DCC’s bestyrelse, eller DCC’s sportsudvalg.
Bestyrelse og sportsudvalg vurderer senere de fremførte indlæg,
og bestyrelsens/sportsudvalgets stillingtagen medtages i
bestyrelsesreferat/sportsudvalgsreferat.
Vejledende afstemninger kan gennemføres.
Emner til behandling må gerne indsendes til DCC’s formand.

 

 Punktet opdeles i:
7a. Administrative emner. F. eks. tidspunkt, og sted, for
næste års generalforsamling.
Medlemsnumre = startnumre.
7b. Licens. Alle emner vedr. licens.
7c. Sportslige emner Aldersklasser, maskinklasser.
Stævne-afvikling.
Holdudtagelse.
7d. Tekniske emner. F. eks. baghjuls-affjedring.
Startnumre.

 

 

 

 

Side 5/6.

 

 8. Fastsættelse af næste års kontingent.
9. Valg af formand i ulige årstal. Vælges for 2 år.
10. Valg af næstformand i lige årstal. Vælges for 2 år.
11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal. Vælges for 2 år.
12. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal. Vælges for 2 år.
13. Valg af 1 bestyrelsessuppleant. Vælges for 1 år.
14. Valg af 2 revisorer. Vælges for 1 år
15. Valg af 1 revisorsuppleant. Vælges for 1 år.
16. Eventuelt.

 

 

§ 10.  Ekstraordinær generalforsamling.

 

  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det
fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom,
med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom
er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

 

 

§ 11.  Ændring af foreningens vedtægter.

 

  Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst ¾ af de på generalforsamlingen
afgivne, gyldige, stemmer.

 

 

§ 12.  Opløsning af foreningen.

 

 Til foreningens opløsning kræves mindst ¾ majoritet af samtlige foreningens medlemmer.
Er ¾ af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen,
senest 30 dage efter, indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages
med ¾ af de tilstedeværende stemmer.
I tilfælde af ophør tilfalder foreningens formue og arkiv DMU.

 

 

§ 13.  Tegning – Hæftelse.

 

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være
formanden eller næstformanden. Formanden kan meddele foreningens forretningsfører
fuldmagt til at modtage indbetalinger, og betale indgående forpligtelser.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende
formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser,
som påhviler foreningen.

 

 

 

 

 

 

Side 6/6.

 

 

Således vedtaget, efter ændring i § 2 og § 4, ændringer i § 5, stk. a, c, d, e, og f, + ændringer
i § 9, og ændring i § 13,  på generalforsamlingen den 18. november 2011, med omgående
ikrafttræden.
Ændring af § 6 vedtaget på generalforsamlingen den 16. november 2012.
Ændring af § 5, og § 9, vedtaget på generalforsamlingen den 15. november 2013.
Ændring af § 9, vedtaget på generalforsamlingen den 11. november 2016.